ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី ២៤ ​ខែឧសភា ​ឆ្នាំ​ ២០២០​ – CEN