ទីផ្សារ​បច្ចុប្បន្ន​ត្រី​ឆ្ពង់ ក្នុងស្ថានភាព​ឥឡូវនេះ បាន​ធ្លាក់ចុះ​បន្តិច ដោយ​មូលហេតុ​គ្មាន​ការបញ្ជាទិញ​ការរៀបចំ​ពី​ធី​បុណ្យ ការរៀបចំ​អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង​ភោជនីយដ្ឋាន – CEN