រដ្ឋមន្ត្រី ជំរុញ​ឧស្សាហកម្ម​ឈើ​កែច្នៃ លើកកម្ពស់​សមត្ថភាព​ផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល​ឈើ​ដាំ​ឧស្សាហកម្ម លើ​ទីផ្សារ​ក្នុង និង​ក្រៅប្រទេស – CEN