ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​កែសម្រួល​ចំណាត់ថ្នាក់ អ្នក​ជាប់ពន្ធ​តាម​របប​ស្វ័យ​ប្រកាស ដើម្បី​គ្រប់គ្រង និង​ប្រមូល​ចំណូល​ពន្ធ ឲ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព និង​សមធម៌​ – CEN