អ្នកទេសចរ នៅពេល​មកដល់​ក្រុង​សៀមរាប បើ​មិនបាន​ទៅ​មើល​សត្វ​ស្លាប នៅ​បឹង​ពារាំង​ទេ ដូចជា​គួរឱ្យ​ស្ដាយ​ – CEN