នាំ​ឪពុក​វិល​ទៅផ្ទះ ជា​អកុសល​ខ្យល់គ​ស្លាប់​តាមផ្លូវ រថយន្ត​ទម្លាក់​ចុះ​បើក​គេច​ទៅ​បាត់​ – CEN