សាកលវិទ្យាល័យ Hainan របស់​ចិន ជួយ​ក្រសួង​សុខាភិបាល​កម្ពុជា លុប​បំបាត់​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់​ទាំងស្រុង នៅ​ឆ្នាំ​២០២៥ – CEN