នឹង​រៀបចំ​ដោះស្រាយ​កន្លែង ដែល​មាន​គ្រោះថ្នាក់ គឺ​កន្លែង​ជើង​កប ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ការគ្រោះថ្នាក់​ – CEN