អាណត្តិ​ការងារ​របស់​ឯកឧត្តម Patrick Murphy បង្ហាញ​ពី​ការរីកចម្រើន​ទំនាក់ទំនង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាង​កម្ពុជា និង​អាមេរិកកាន់តែ​ល្អប្រសើរ​ – CEN