ថ្ងៃទី ២៧ ឧសភា ពុំ​រកឃើញ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ថ្មី​ទេ​, ចំនួន​សរុប​កូ​វីដ​-១៩ ១២៤​នាក់​ដដែល​ – CEN