ក្រុមហ៊ុន​ស្វែងរក​ធនធាន​រ៉ែ​ចំនួន​២១ នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ ភាគច្រើន ធ្វើ​អាជីវកម្ម​លើ​ការរុករក​រ៉ែ​លោហៈ​ – CEN