ពិនិត្យ​គុណភាព ការសាងសង់​ពង្រីក​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៥ ថា​តើ​ស្របតាម​បទដ្ឋាន​បច្ចេកទេស និង​សៀវភៅ​បន្ទុក ដែល​បានកំណត់​ដែរ​ឬ​យ៉ាងណា​ – CEN