ឪពុកម្តាយ​រវល់​ការងារ កូន​ចុះ​លេង​ទឹកស្រះ​លង់​ស្លាប់​ – CEN