បុរស​ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់ អង្គុយ​ចុច​ទូរស័ព្ទ​សុខៗ ដួល​ស្លាប់ នៅក្នុង​បន្ទប់​នៃ​អគា​រយៀក​ថៃ​ – CEN