បញ្ហា​Covid-19 ជា​ឱកាស​ពួក​ឧក្រិដ្ឋ​គ្រឿងញៀន​ក្នុងស្រុក ធ្វើ​សកម្មភាព​ល្មើសច្បាប់​កាន់តែ​សកម្ម និង​ខ្លាំងក្លា​ជាង​មុន – CEN