​ជប៉ុន គ្រោង​នឹង​ផ្ដល់នូវ ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង​ប្រមាណ ៦២​លាន ដុល្លារ ដល់​កម្ពុជា សម្រាប់​គាំទ្រ​ដល់​វិស័យ​អប់រំ និង​សុខាភិបាល​ – CEN