ជ្រុស​ហួស គ្រោះថ្នាក់ ! បើករថយន្ដ​ដោយ​ការ​វ៉ា​ជែង បាត់​ម្ចាស់ការ​ផ្ងា​ជើង លើផ្លូវ​ជាតិ​១៣០ ឃុំ​រលាំងចក​ – CEN