ជប៉ុន​នឹង​ផ្តល់នូវ​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង ​ទឹកប្រាក់​ប្រមាណ​១៨​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ ដល់​កម្ពុជា ​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN