អគ្គនាយក​ស៊ីម៉ាក់ ៖ គ្រាប់មីន​ផ្ទុះ​ត្រូវ ហើយ​មិន​ដែល​មាន​សុភមង្គល​ទេ​ – CEN