ក្រុមការងារ​ស្រាវជ្រាវនៅ​ស្ថានីយ​ល្អាង​ស្ពាន បង្ហាញ​លទ្ធផលពី​ការធ្វើ​កំណាយ​បុរាណវិទ្យា រយៈពេល​ជាង​មួយ​ទសវត្សរ៍​ – CEN