អឺរ៉ុប នឹង​បន្ត​ជួយ​អភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា – CEN