អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ រំលឹក​ការប្រកាស​បង់ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ និងពន្ធ​លើដី​ធ្លី​មិនបាន​ប្រើប្រាស់ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២០ – CEN