វារីវប្បកម្ម រួមចំណែក​ខ្ពស់ ក្នុងការ​បង្កើន​ជីវភាព របស់​ប្រជាជន​ខេត្តកណ្តាល​ – CEN