ទម្លាប់​អាក្រក់​ប្រចាំថ្ងៃ​ទាំងនេះ នឹងធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ចាស់​មុន​អាយុ​ – CEN