ក្រុមហ៊ុន CAMBODIAN HUANG MING AN៖ គ្រោង​ស្នើសុំ​ចុះបញ្ជី​ពូជស្រូវ Japonica​ពីរ​ប្រភេទ​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN