ធនាគារ ជីប ម៉ុង ចាប់​ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្ម​សម្រាប់ សេវាកម្ម​ប្រាក់បៀវត្សរ៍​ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន​៦ ទៀត​ – CEN