ក្រោយពេល​ពលរដ្ឋ​មួយចំនួន​មិន​ទទួល​យកលុយ ១$ ២$ និង​៥$ សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​បញ្ជា​ក់លុយ ១$ ២$ និង​៥$ នៅ​ចាយ​ធម្មតា​គ្មាន​ការ​កាត់ទឹក​ទេ​ – CEN