ធនាគារពិភពលោក​ប្តេជ្ញាចិត្ត ថា​នឹង​ជួយ​កម្ពុជា ក្នុង​ការជួយ​ដោះស្រាយ​ឱ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព​ជាមួយ​វិបត្តិ​កូ​វីដ​-១៩​នេះ ក្នុង​ការពង្រឹង​សេដ្ឋកិច្ច​ឱ្យ​ឆាប់​ងើបឡើង​វិញ​ – CEN