ជំងឺ​បាក់​ទឹកចិត្ត (Depression) ពិតជា​គួរ​ឲ្យ​ខ្លា​ចណាស់​! បុរស​ដែល​បាត់​ខ្លួន​នៅ​ភ្នំ​បូកគោ រៀបរាប់​ដំណើររឿង​នាំ​ឲ្យ​រូបគេ​ប៉ុនប៉ង​ទៅ​បញ្ចប់ជីវិត​លើក​ទី​៤… – CEN