ចូលរួមសោកស្តាយ! ចំពោះការបាត់បង់វីរៈសិល្បករផ្នែកអាយ៉ៃដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ទៀត លោកគ្រូ ឈិន ឈៀង – CEN