ចាស់​មិនទាន់​អស់​ស្រស់​មកទៀត​ហើយ កាប់​ប្លន់​យក​ម៉ូតូ បានសម្រេច ក្នុង​ខណ្ឌ​ពោធិ៍​សែន​ជ័យ​ – CEN