​ស្វែងរក​គន្លឹះ ក្នុង​ការជំរុញ​លើកកម្ពស់ ការចិញ្ចឹម​សត្វ​ – CEN