បងធំ​កុង​ហ្វូ (​តា​ម៉ាប់​) ពេលនេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ គាំង​វា​ចាមើល​សឹង​ពុំ​ស្គាល់ ខណៈ​សភាព​រូបរាង​ស្គម​ខ្លាំង ដោយសារតែ​…. – CEN