លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ៖ នារី​បាន​បំពេញ​តួនាទី ប្រកបដោយ​ការទទួលខុសត្រូវ​ខ្ពស់ ក្នុងការ​ចូលរួមចំណែក​នៃ​វឌ្ឍនភាព​កម្ពុជា – CEN