ក្នុង​ខែឧសភា CDC អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគ​ចំនួន​២០ ទុនវិនិយោគ​ជិត​៥០០​លាន​ដុល្លារ និង​អាចបង្កើត​ការងារ​បាន​ចំនួន​ជាង​១​ម៉ឺន​កន្លែង​ – CEN