ទុរេន​សំឡូត​មាន​ផ្លែ​ច្រើន នៅ​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ មានតម្លៃ​ជាង​រាល់​ឆ្នាំ​, ប្រជាពលរដ្ឋ​អ្នក​ដាំ​ទុរេន បានស្នើ​ក្រសួងកសិកម្ម ជួយ​ធ្វើ​ឡាយ​សិន – CEN