ក្រុមហ៊ុន​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​រឹតបន្តឹង ការផ្ទៀងផ្ទាត់​អត្តសញ្ញាណ​កាន់តែខ្លាំង​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ – CEN