ទិវា​បរិស្ថាន​ជាតិ និង​បរិស្ថាន​ពិភពលោក គឺ អភិរក្ស​ជីវចម្រុះ​ដើម្បី​យើងទាំងអស់គ្នា – CEN