ឥណ្ឌា​នឹង​បន្ធូរបន្ថយ​ការបិទ​ប្រទេស ទោះបី​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស COVID-19 ជិត ៨.០០០​នាក់​ ​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ​ – CEN