តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ថ្មី ដែល​ត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃ​ទី​១ ដល់​ថ្ងៃទី​១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០ ឡើងវិញ​ដល់​២៧០០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​ – CEN