ការនាំចេញ​អង្ករ​របស់​កម្ពុជា​កើនឡើង ៤២ ភាគរយ​ក្នុង​រយៈពេល ៥ ខែ​ដំបូង​ – CEN