៥​ខែ​ដំបូង​ឆ្នាំនេះ ចំណូល​ពី​ការលក់​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​អង្គរ​ធ្លាក់ចុះ ដោយ​ទទួលបាន​ជាង​១៨​លាន​ដុល្លារ – CEN