ការធ្វើសមាហរណកម្ម​រួម​ប​ញ្ជូ​ល​គ្នា​រវាង​ក្រុមហ៊ុន ​Pi Pay និង ក្រុមហ៊ុន SmartLuy ទទួលបាន​ការយល់ព្រម​ពី​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ – CEN