​សម្តេច​តេ​ជោ ប្រាប់​ពលរដ្ឋ​ឲ្យ​រាយការណ៍​ប្រាប់​សមត្ថកិច្ច​ជាបន្ទាន់ ប្រសិនបើ​យកប្រាក់​ដុល្លារ $1,$2,$5​ទៅ​ចាយ ឬ​ទៅ​ដូរ បើ​មាន​គេ​កាត់ទឹក – CEN