​កម្ពុជា​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យមាន​ទីតាំង​យោធា​បរទេស នៅលើ​ទឹកដី​របស់ខ្លួន ហើយ​កម្ពុជា​ក៏​មិន​បោះទីតាំង​យោធា នៅលើ​ទឹកដី​បរទេស លើកលែងតែ​ក្រោម​ឆត្រ UN(វីដេអូ) – CEN