ពលរដ្ឋ​អូស្ត្រាលី និង​ជនបរទេស មានបំណង​ធ្វើដំណើរមក​ប្រទេស​កម្ពុជា ត្រូវតែ​បង្ហាញ​នូវ​ការត្រួតពិនិត្យ​សុខភាព និង​បង្ហាញ​ភស្តុតាង ធានារ៉ាប់រង​សុខភាព តម្លៃ​៥០.០០០​ដុល្លារ ដែល​រាប់បញ្ចូល​ទាំង​ការព្យាបាល​កូ​វីដ​-១៩ – CEN