អភិបាល​ខេត្ត​កំពង់ធំ លើកឡើង​ពី​សមិទ្ធផល​ដែល​សម្រេចបាន និង​បញ្ហា​ប្រឈម​វិស័យ​ដីធ្លី ព្រៃឈើ – CEN