រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ និង​ទីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ​ជប៉ុន​ភ្នំពេញ ​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ហិរញ្ញប្ប​ទាន​ឥណទាន​ – CEN