អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក​៖ ១០០ ថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ការឆ្លើយតប​នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN