ក្រសួង​ការងារ និង​គូ​អភិវឌ្ឍន៍ រួមគ្នា​គាំទ្រ​ដល់​យុវជន​វ័យក្មេង​ងាយ​រងគ្រោះ​នៅ​កម្ពុជា ជម្នះ​នូវ​បញ្ហា​ប្រឈម​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន និង​កសាង​អនាគត​ការងារ​ដ៏​ភ្លឺស្វាង​ – CEN